Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

12 września 2014

Odpowiedź Ministra Finansów na pytania naszej redakcji

213

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez czytelników w przedmiocie prawidłowości rozliczania wydatków związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych, w przypadku gdy podatnik odlicza 50% podatku naliczonego od wydatków związanych z tym pojazdami nasza redakcja zwróciła się z prośbą do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska, w szczególności czy zmiana przepisów w ustawie o podatku VAT ma wpływ na rozliczenia w zakresie podatku dochodowego w tym:

  • Czy wartość naliczonej amortyzacji w przypadku tych pojazdów stanowi koszt uzyskania przychodów?

  • Czy wszystkie wydatki eksploatacyjne mogą stanowić koszt podatkowy?

  • Czy wartość nieodliczonego podatku VAT (pozostałe 50%) stanowi koszt uzyskania przychodów?

Poniżej publikujemy uzyskaną odpowiedź na zadane pytania.

Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą PIT, obowiązuje generalna zasada wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy PIT, w myśl której, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów niestanowiących kosztów podatkowych, wymienionych w art. 23 ustawy PIT. Warunku tego nie spełniają wydatki związane z używaniem samochodu osobowego na cele prywatne. Analogiczna zasada, obowiązuje na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób, zwanej dalej „ustawą CIT”.

Zasada ta, w zakresie podatku PIT oraz podatku CIT obowiązuje również podatników, którzy odliczą 50% VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, jak i tych, którzy odliczą VAT w pełnej wysokości.

A zatem, jeżeli wydatek związany z używaniem samochodu osobowego spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PIT (odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy CIT), stanowi on koszt uzyskania przychodu wraz z podatkiem VAT w tej części w jakiej podatnikowi nie przysługiwało odliczenie od podatku należnego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Jeżeli samochód osobowy spełnia definicję środka trwałego (art. 22a ustawy PIT, art. 16a ustawy CIT), podatnik ma prawo wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych, niezależnie od tego w jakiej części (100% czy 50%) odliczył VAT przy zakupie tego samochodu.

Dla ustalenia wartości początkowej nabytego odpłatnie środka trwałego, w tym samochodu osobowego, cenę nabycia pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyją...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.