Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE ROZLICZENIA , POBÓR PODATKU (art. 25-28a)

22 października 2014

Obowiązek składania sprawozdania finansowego przez Organizacje Pożytku Publicznego

231

Organizacja Pożytku Publicznego funkcjonująca jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ma obowiązek składania deklaracji wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności statutowej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 19 września 2014 roku nr ITPB3/423-281/14/PS.

Sytuacja Podatnika

X została ustanowiona dekretem Biskupa Y., w dniu 19 marca 1990 roku. Działająca jako kościelna osoba prawna na mocy ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyodrębnia pod względem organizacyjnym i rachunkowym jednostkę wspomagającą działalność C. pod nazwą C. „Y”. Do zadań C. „Y” należy między innymi: prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą, pomoc społeczna,

Czy C. „Y”, jako Organizacja Pożytku Publicznego, ma obowiązek sporządzania i składania do właściwego Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności statutowej?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca, stanowiący wyodrębnioną jednostkę wspomagającą C. Diecezji X, na podstawie art. 55 ust. 8 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi odrębny podmiot podatkowy podlegający na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisom tej ustawy. Tym samym jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 4a ww. ustawy wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych:

  1. z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,

  2. z pozostałej działalności – w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

W związku z powyższym wskazać należy, że powyższy przepis nie znajdzie zastoso...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.