Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

1 grudnia 2014

Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży vouchera

192

Voucher w myśl powyższego przepisu nie jest ani rzeczą, ani prawem majątkowym i co do zasady nie stanowi usługi. Voucher jest środkiem do otrzymania świadczenia, zatem moment powstania przychodu podatkowego przypada na datę jego realizacji. Z kolei, gdy klient nie wykorzysta vouchera na rzecz wykonania usługi, kwota stanowiąca jego równowartość zostaje rozpoznana jako przychód podatkowy w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 22 października 2014 nr ITPB1/415-886/14/MW

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca będący zarejestrowanym, jako czynny podatnik podatku VAT świadczy usługi w zakresie edukacji , polegające na organizacji między innymi warsztatów i szkoleń kulinarnych. Wnioskodawca w celu uatrakcyjnienia swojej oferty sprzedażowej, wprowadził sprzedaż kart upominkowych (tzw. voucherów) tj. dokumentów opatrzonych unikalnym kodem, o określonym nominale i terminie ważności, uprawniających klientów do bezgotówkowego skorzystania z oferowanych usług. Otrzymanie karty upominkowej następuje w zamian za przekazanie środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy w kwocie stanowiącej jej równowartość. Zgodnie z regulaminem vouchery są jednorazowe, a termin ich realizacji wynosi 4 miesiące od momentu zakupu. W przypadku, gdy termin ważności vouchera mija, klient nie otrzymuje za niego zwrotu gotówki. Również jeśli nominalna wartość voucherów przekracza wartość nabytych usług, różnica nie jest zwracana, ani w żaden inny sposób refundowana.

Jaki jest moment powstania przychodu w podatku dochodowym z tytułu sprzedaży vouchera?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do treści art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo

  • uregulowania należności.

Przytoczony powyżej przepis należy traktować jako generalną zasadę określającą moment powstania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyjątek od tak skonstruowanej zasady wprowadza art. 14 ust. 1e, 1h oraz 1i powołanej ustawy.

Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uzna...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.