Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , PRZYCHODY (art. 12-14) , OCHRONA ZDROWIA

19 czerwca 2018

Moment powstania przychodu z tytułu nadlimitowych świadczeń nieratujących życie

221

Momentem powstania przychodu podatkowego z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń nieratujących życie jest dzień uregulowania należności.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 7 maja 2018 roku nr 0111-KDIB2-1.4010.79.2018.2.BJ

Sytuacja Podatnika

W dniu 8 lutego 2018 roku zostały zawarte ugody pomiędzy Wnioskodawcą, a Narodowym Funduszem Zdrowia Oddziałem Wojewódzkim, dotyczące rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w 2017 roku. Ww. ugody obejmują także rozliczenie umów dot. świadczeń związanych z weryfikacją etatów pielęgniarek i położnych. Ugody wraz z raportem statystycznym w formie elektronicznej stanowią podstawę do wystawiania rachunków do kwot określonych w załącznikach do niniejszych ugód. Na kwoty wykazane w załącznikach zawartych ugód Spółka w dniu 14 lutego 2018 r. wystawiła faktury z datą sprzedaży IX/2017 oraz XII/2017 i zaksięgowała w grudniu 2017 roku zwiększając tym samym przychody księgowe roku 2017.

Sp. z o.o. wykonała większą ilość świadczeń opieki zdrowotnej niż określały to umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia (usługi ponad limit). Usługi te zostały uznane przez NFZ. Powodem zawarcia ugód była propozycja Narodowego Funduszu Zdrowia zapłaty za wykonane przez Wnioskodawcę świadczenia zdrowotne w 2017 r. ponad limit określony we wcześniej zawartych umowach po niższej cenie za punkt. Wykonane usługi medyczne nie dotyczyły świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom, które potrzebowały natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Czy Wnioskodawczyni powinna ująć i rozliczyć ww. przychody podatkowe w 2018 roku, tj. w momencie otrzymania środków za wystawione faktury?

Stanowisko Dyrektora

Zasady podatkowego rozpoznawania momentu uzyskania przychodów, określonych w art. 12 ust. 3 updop, uregulowane są w art. 12 ust. 3a-3g. Zgodnie z art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo

  2. uregulowania należności.

Jak stanowi art. 12 ust. 3c updop, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego okr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.