Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , GMINY I POWIATY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

30 września 2014

Kto jest płatnikiem podatku, Gmina czy Urząd Gminy

281

W zależności od tego, który z podmiotów Gmina czy też Urząd Gminy jest stroną z tytułu zawartych umów zlecenia lub o dzieło, ten podmiot wystąpi w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 4 sierpnia 2014 roku nr ILPB1/415-446/14-5/AG

Sytuacja Podatnika

Urząd Gminy zawiera umowy zlecenia i o dzieło ze zleceniobiorcami zarówno niebędącymi pracownikami Urzędu Gminy , jak i zleceniobiorcami będącymi jednocześnie pracownikami Urzędu Gminy. Urząd Gminy jest stroną wszystkich umów zleceń z osobami fizycznymi. Przedmiotem umów zleceń i o dzieło są czynności wynikające z zadań własnych Gminy oraz zadania związane z wykonywaniem czynności ogólno-administracyjnych w Urzędzie Gminy. Na tle zaistniałej sytuacji pojawiły się następujące ptania:

  1. Który podmiot powinien być zleceniodawcą i jednocześnie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do umów zleceń i o dzieło zawieranych ze zleceniobiorcą (niebędącym pracownikiem Urzędu Gminy ) Urząd Gminy (z NIP-em i regonem urzędu) czy Gmina (z NIP-em i regonem gminy) bez względu na przedmiot umowy, tj. związany z zadaniami własnymi Gminy lub czynnościami ogólno-administracyjnymi Urzędu Gminy?

  2. Czy dla celów ewidencji podatku dochodowego od osób fizycznych (w przypadku gdy Gmina posiadająca odrębny nr NIP byłaby stroną umowy) wystąpiłoby dwóch płatników: jeden to Urząd Gminy dla rozliczeń z pracownikami, drugi — Gmina dla rozliczeń z innymi osobami fizycznymi niebędącymi pracownikami?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powoduje, że na dokonującym wypłat z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.