Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , PRZYCHODY (art. 12-14)

3 października 2014

Korekta przychodu czy rozpoznanie kosztu

210

Otrzymanie od usługobiorcy środków pieniężnych powoduje rozpoznanie przychodu podatkowego. Natomiast zapłata zobowiązania powoduje rozpoznane kosztu podatkowego. Niewłaściwym jest w takiej sytuacji korygowanie przychodu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29 sierpnia 2014 roku nr ITPB3/423-241/14/AW.

Sytuacja Podatnika

Spółka – jako nowy agent – przejęła całość praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej przez poprzedniego agenta z firmą na rzecz której poprzedni agent świadczył usługi telekomunikacyjne. W umowie cesji jest taki zapis, że w przypadku, gdy zostanie dokonana korekta wynagrodzenia wypłaconego wcześniej na podstawie faktury VAT poprzedniemu agentowi, nowy agent – czyli Wnioskodawca – zobowiązuje się do zapłaty noty debetowej w wysokości korekty wynagrodzenia w terminie wskazanym w nocie debetowej. W związku z powyższym Spółka otrzymuje noty księgowe (zarówno uznaniowe, jak i obciążeniowe) od firmy N.. Jeżeli jest to nota obciążeniowa, firma N. kompensuje sobie kwotę tej noty z bieżącą fakturą sprzedaży wystawianą przez Wnioskodawcę dla firmy N. Jeżeli jest to nota uznaniowa, to N. płaci Wnioskodawcy kwotę wynikającą z tej noty.

Zagadnieniem budzącym wątpliwości Spółki w przedmiotowej sprawie jest problem rozpoznania przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem not księgowych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Przepis art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wiąże przychody z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, co oznacza, że przychody objęte tym przepisem muszą być następstwem prowadzonej działalności gospodarczej, względnie któregoś z działów specjalnych produkcji rolnej. Zatem, między przychodem a wymienionymi rodzajami działalności gospodarczej bądź rolnej musi istnieć związek skutkujący powstaniem przychodu, tzn. wszelkie przychody, których przyczyną powstania jest prowadzenie przez podatnika działalności gospodarczej są przychodami związanymi z działalnością gospodarczą.

Z kolei stosownie do art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo

  2. uregulowania należności.

A zatem, zasadą jest, że opodatkowany jest przychód należny, co oznacza, że należy zadeklarować przychód dla celów podatkowych niezależnie od faktycznego otrzymania środków pieniężnych.

W przypadku, gdy usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych, momentem powstania przychodu jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego na fakturze lub umowie nie rzadziej jednak niż raz w roku ( art. 12 ust. 3c i 3d ww. ustawy).

Należy przy tym...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.