Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Posiadam fakturę zakupową towaru z USA oraz fakturę z DHL dotyczącą kosztów transportu, ubezpieczenia oraz kosztów odprawy celnej (załatwienie formalności). Zapłacono jeszcze cło i VAT. W jaki sposób wycenić w inwenturze rocznej towar zakupiony w USA?

ODPOWIEDŹ

W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości, zasady oraz metody sporządzania inwentaryzacji reguluje ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

I tak, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację między innymi rzeczowych składników aktywów obrotowych - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

Natomiast sposób wyceny towarów handlowych zawarty jest w art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, przy czym rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Za cenę nabycia uznaje się cenę zakupu składnika aktywów, obejmującą kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększoną o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, obniżoną o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Z analizy wskazanych przepisów wynika, iż co do zasady:

  • należności typu cło, podatek akcyzowy, podatek który nie podlega odliczeniu będą powiększały cenę nabycia towarów;

  • pozostałe koszty w tym koszty transportu (te które są istotne w ocenie przedsiębiorcy) również będą zwiększały cenę nabycia towarów.

W przypadku podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów towary handlowe wycenia się w spisie według cen: zakupu, lub nabycia, albo cen rynkowych z dnia sporządzenia spi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.