Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

2 lutego 2015

Darowizna na cele kultu religijnego przeznaczona na rzecz kościoła

255

W grudniu 2014 roku nasza spółka dokonała darowizny na cele kultu religijnego na rzecz kościoła. Czy możemy odliczyć wskazaną darowiznę od dochodu? Jakie powinniśmy posiadać dokumenty?

ODPOWIEDŹ

Spółka przekazując darowiznę na rzecz kościoła, na cele kultu religijnego, w grudniu 2014 roku może ją odliczyć od dochodu zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

UZASADNIENIE

Zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop) jak i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) pozwalają na zmniejszenie dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania o kwotę darowizny, która została przekazana na cele związane z działalnością prowadzoną przez kościół.

W ustawach o podatku dochodowym brak jest definicji darowizny, wobec powyższego konieczne staje się odwołanie do przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia kosztem swego majątku na rzecz obdarowanego. Należy podkreślić, iż cechą wyróżniającą umowę darowizny od umów uregulowanych w kodeksie cywilnym, jest jej nieodpłatność, co oznacza, że obdarowany nie świadczy nic w zamian ani też nie zobowiązuje się do żadnego świadczenia w przyszłości.

Darowizny przekazywane na działalność kościołów z uwagi na różnorodność celów powinno się podzielić na dwie grupy:

  • na cele kultu religijnego,

  • na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego (lub innych kościołów uprawnionych na podstawie umów).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 updop podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu m.in. darowizn na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1. Podobna regulacja zawarta została w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b) updof. Wskazany przepis stanowi, że podatnik ma prawo do odliczenia darowizny przekazanej na cele kultu religijnego. Z tym, że łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 lit. b) nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Ustawy o podatku dochodowym nie zawierają również definicji „kult religijny” wobec tego należy sięgnąć po definicję słownikową lub encyklopedyczną. Słownik PWN definiuje „kult” jako cześć religijna oddawana Bogu, bóstwom, świętym osobom lub rzeczom; ogół czynności i obrzędów religijnych będących zewnętrznymi przejawami tej czci; szacunek i uwielbienie okazywane komuś lub czemuś. W praktyce wydatkiem na cel kultu religijnego są darowizny na: budowę, rozbudowę, remont kościoła, jego wyposażenie oraz zakup przedmiotów liturgicznych. Mogą to być również darowizny na budowę nowych organów dla parafii oraz na organizowanie kursów, konferencji, seminariów.

Warto podkreślić, że nie każda przekazana darowizna podlega odliczeniu. Takim przykładem są darowizny na rzecz:

  • osób fizycznych,

  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych mniemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Reasumując, w analizowanym przypadku Spółka będzie miała prawo obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizny na cele kultu religijnego, pod warunkiem, że kwota odliczonej darowizny nie przekroczy 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo art. 7a ust. 1 updop.

Odliczenie darowizn, następuje, jeżeli jej wysokość jest udokumentowana;

- W przypadku darowizn pieniężnych:

  • dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego przekazanej darowizny,

  • pokwitowaniem odbioru darowizny,

- W...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.